ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά πριν την προθεσμία που φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα. Πριν υποβάλετε την αίτησή σας, να μελετήσετε προσεκτικά τη σχετική δημοσίευση για να βεβαιωθείτε ότι κατέχετε τα απαιτούμενα προσόντα. Πρέπει να δώσετε όλες τις πληροφορίες που ζητούνται στα υποχρεωτικά πεδία της αίτησής σας, να επισυνάψετε τα σχετικά έγγραφα/πιστοποιητικά και να αποδεχτείτε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για να καταστεί δυνατή η εξέταση της αίτησής σας. Σε μεταγενέστερο στάδιο πιθανόν να σας ζητηθούν αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τα προσόντα ή/και την πείρα που έχετε δηλώσει στην αίτησή σας. Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.

Δεν υπάρχουν θέσεις στο παρόν στάδιο.

Σύνδεση στο Σύστημα

Επικοινωνία

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος
Τ. Θ. 25431, 1392 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: 22515000
Τηλέφωνο Λειτουργού
Εξυπηρέτησης: 22390300
Τηλεομοιότυπο: 22496949
Ηλ. Διεύθυνση: hrda@hrdauth.org.cy

ΑνΑΔ - Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού © Πνευματικά δικαιώματα 2011 2021