Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Kύπρου

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΝΑΔ)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά πριν την προθεσμία που φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα. Πριν υποβάλετε την αίτησή σας, να μελετήσετε προσεκτικά τη σχετική δημοσίευση για να βεβαιωθείτε ότι κατέχετε τα απαιτούμενα προσόντα. Πρέπει να δώσετε όλες τις πληροφορίες που ζητούνται στα υποχρεωτικά πεδία της αίτησής σας, να επισυνάψετε τα σχετικά έγγραφα/πιστοποιητικά και να αποδεχτείτε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για να καταστεί δυνατή η εξέταση της αίτησής σας. Σε μεταγενέστερο στάδιο πιθανόν να σάς ζητηθούν αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τα προσόντα ή/και την πείρα που θα έχετε δηλώσει στην αίτησή σας. Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.


A/A Τίτλος Θέσης Αριθμός κενών θέσεων Κλίμακα Θέσης Αρ. και ημερομηνία Επίσημης Εφημερίδας Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων Τελευταία Ημερομηνία και Ώρα υποβολής αιτήσεων Κείμενο Δημοσίευσης
1. Εσωτερικός Ελεγκτής 1 Α13(ii) Αρ. 5453, 5 Αυγούστου 2022 08/08/2022 10:00:00 16/09/2022 12:00:00 PDF Υποβολή Αίτησης
Σύνδεση στο Σύστημα

ΑνΑΔ - Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού © Πνευματικά δικαιώματα 2011 2022